Hoppa till innehåll

Ekonomiskt systemskifte

Den nuvarande kapitalistiska tillväxtekonomin breder ut sig över planeten som en dödlig sjukdom, och tillväxten är direkt kopplad till en ständigt ökande energianvändning. För att minska energianvändningen behöver vi nerväxt! Det kapitalistiska och nyliberala klassamhället behöver ersättas av en demokratisk ekonomi. Vi behöver möjliggöra en generös offentlig välfärd samt vända den ökande ojämlikheten och bestående ojämställdheten. Vi behöver en jämlik och likvärdig vård i alla medlemsländer. Resurser behöver flyttas från storskaliga industriella verksamheter som militär- och fordonsindustri för att radikalt minska klimatutsläpp och negativ påverkan på biologisk mångfald. Resurser behöver skjutas till investeringar och finansiering av verksamheter som– inom naturens ramar– säkerställer alla människors grundläggande behov och livskvalitet. Detta görs genom investeringar i mer självförsörjande lokalsamhällen, en stark och lokalt närvarande offentlig sektor samt finansiering av basinkomst.

Nerväxt. Ersätt ekonomiska tillväxtmål med mål om omsorg, hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet. Satsa på återbruk och återvinning. Förbjud inbyggt åldrande av produkter och främja en rättvis cirkulär ekonomi.

Basinkomst bör införas i samverkan mellan EU och medlemsländerna. Den bör delas ut utan villkor med ett samhällskontrakt där alla vuxna fritt väljer hur de– på sin fritid och/eller genom förvärvsarbete– vill medverka till ett gott samhälle. Basinkomsten underlättar för människor att stanna i– eller flytta till– en arbetsplats och/eller ett lokalsamhälle som ger gemenskap, lugn och sammanhang.

Penningreform. Ge centralbankerna ensamrätt till att skapa pengar för att stoppa den skulddrivna tillväxten, de ökande klyftorna och f inanskriser till följd av att privata bankers utlåning skapar värdestegring på tillgångar som aktier och fastigheter. Centralbankerna ska enbart få dela ut nya pengar som en delfinansiering av basinkomst direkt till alla invånare eller som lån till demokratiskt ägda banker. Kontanter ska återinföras och förbli permanent användbara i hela Europa för alla vardagliga transaktioner. Ingen ska tvingas bli kund hos någon bank.

Rättvis världshandel. Reformera dagens orättvisa, odemokratiska och nykoloniala handelsavtal. Företag ska inte kunna stämma stater och EU kan inte fortsätta att exploatera andra länders arbetare, fiskevatten, jordbruksområden eller mineralfyndigheter för egen vinning– det gynnar ingen utom de rikaste.

Ekonomisk demokrati: Främja arbetsplatsdemokrati och kooperativt ägande av banker, företag och energiproduktion.