Hoppa till innehåll

Feminism och funktionsrätt

Vi ser med sorg på den utveckling där medlemsländer börjat inskränka aborträtten, demonisera hbtqia-personer och omöjliggöra ett värdigt liv för personer med normbrytande funktionalitet. Viktiga framsteg när det gäller rättigheterna för kvinnor, hbtqia-personer och personer med normbrytande funktionalitet hotas. Människorättsförsvarare hotas till tystnad, i allt högre grad av politiska makthavare. EU ska agera på kränkningar mot mänskliga rättigheter, oavsett var och hur de sker, och hålla sina medlemsländer ansvariga för sin politik.

Reproduktiva- och sexuella rättigheter : Alla människor har rätt att göra fria val och fatta beslut om sina egna kroppar samt ha tillgång till hälsooch sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.

Reproduktiv rättvisa: Allas tillgänglighet till sexuella och reproduktiva rättigheter ska säkerställas; inte enbart rätten till dessa. Det finns inget fritt val om inte det finns tillgänglighet. Rätten till legala och säkra aborter är nödvändig och viktig, men det i sig räcker inte. Om gravida inte har råd att resa till närmaste abortklinik, inte betala för en säker abort eller om samvetsklausuler underminerar och försvårar möjligheten att göra abort, är den lagstadgade rätten föga värd. Reproduktiv rättvisa rör dock inte enbart aborträtten. Reproduktiv rättvisa innefattar även tillgång till säkra preventivmedel, till sexualupplysning, till säker graviditets- och förlossningsvård samt förebyggande och behandling av sexuellt överförbara infektioner. Vidare handlar det bl.a om rätten till ett liv fritt från våld och förtryck, om rättvisa löner, om rätten till hälso-och sjukvård och om rätten till bostad. Reproduktiv rättvisa handlar i grunden om rätten till ett värdigt liv. EUska verka för att stärka arbetet för jämlik sexuell och reproduktiv rättvisa i och utanför EU. Detta innebär att en rad olika åtgärder genomförs, som avska ande av samvetsklausuler inom vården och att motverka införandet av dessa i medlemsstaterna. Vi kräver fri-och laglig abort i hela EU. Tills det är uppnått måste gravida i länder där abort är olaglig välkomnas till medlemsstater där abort är legalt för att göra abort på samma villkor som för gravida bosatta i dessa länder. Vi vill att EUaktivt arbetar för att alla medlemsstater inför en samtyckeslagstiftning. Vi även se ett förbud mot köp av sexuella tjänster medkriminalisering av köparen inom EU, och en avkriminalisering av människor som utnyttjas i prostitution. Vi kräver att EU tar krafttag mot mäns våld mot kvinnor, människohandel och tra cking. Vi vill även att EUsatsar på våldsförebyggande program som bryter destruktiva maskulinitetsnormer.

hbtqia-rättigheter. EU-kommissionen och medlemsstaterna måste gemensamt arbeta för att mer kraftfullt motverka diskriminering och våld mot hbtqia-personer, i synnerhet transpersoner som är särskilt utsatta. Detta gäller samtliga medlemsländer eftersom ingen enligt 9hbtqia-organisationer lever upp till de mänskliga rättigheterna, och i synnerhet i de länder där rättigheterna pressas tillbaka av konservativa regeringar. Även hbtqia-asylsökandens rättigheter måste stärkas, eftersom migrationsmyndigheter ofta avslår och utvisar dessa i strid medsvensk och internationell rätt. Ej medicinskt nödvändiga kirurgiska ingrepp på intersexbarn, utan samtycke, ska förbjudas på EU-nivå. EU:s fria rörlighet ska också gälla fullt ut för hbtqia-personer och regnbågsfamiljer.

● Funktionsrätt. De ca 100 miljoner människor i EU som lever med normbrytande funktionalitet saknar i allt högre grad möjligheten att leva ett självständigt och värdigt liv. Gör därför funktionsrättskonventionen till lag med stra påföljd i hela EU och säkerställ att medlemsländer efterlever konventionen. Särskilt fokus krävs inom avinstitutionalisering, fysisk och digital tillgänglighet och hjälpmedel. Det innebär också att EU ska avsätta ekonomiska medel för att leva upp till funktionsrättskonventionen, upprätta en tidsplan, samt ta fram statistik på området funktionsrätt och funktionalitet. Vi kräver även ett förbud mot påtvingade steriliseringar av f lickor/kvinnor med normbrytande funktionalitet och steriliseringar som genomförs utan vetskap eller samtycke från den utsatta. Arbeta för att driva igenom kommissionens förslag om ett utvidgat direktiv mot diskriminering på grund av funktionalitet, ålder, religion, trosuppfattning och sexuell läggning, utanför arbetslivet. Detta kan få betydelse för, och tillämpas exempelvis vid, tillhandahållande av varor och tjänster, o entlig service, bostäder och sjukvård