Hoppa till innehåll

Fred, säkerhet och antimilitarism

Värdigt Liv sätter mänsklig säkerhet och fredsarbete före militära satsningar och vapenmakt. Vi vill motverka militariseringen inom EU och arbeta för att planerna på en gemensam armé, en försvarsallians och en obligatorisk militär upprustning läggs ned. Vad världen behöver är nedrustning, konfliktförebyggande, förtroendeskapande insatser och fred. Resurser ska omfördelas från militär upprustning till våldsförebyggande, välfärd, civil beredskap samt en rättvis miljö- och klimatomställning. EU måste i den globala politiken i långt större utsträckning leva upp till– och utöva reella, konsekventa och de-eskalerande påtryckningar kring– antagna FN-resolutioner som både i generella termer syftar till mänskliga rättigheter och fred för alla människor, mot folkmord och ockupation, samt andra resolutioner som utgör förutsättningar för hållbar och rättvis fred i specifika konflikter. Sverige har historiskt sett varit en av de största exportörerna av vapen i världen. Under inga omständigheter ska EU eller dess medlemsländer genom vapenhandel, militärt samarbete eller politiskt stöd bidra till ockupation, apartheid eller dödandet av civila, såsom t.ex. gällande Marockos ockupation av Västsahara, Israels ockupation och etniska rensning i Palestina, Turkiets förtryck av kurder, eller till Saudiarabiens och andra länders krigföring i Yemen.

Nedrustning och konfliktförebyggande i riktning mot en vision om total avrustning. EU bör inrätta en särskild byrå inom ramen för EU:s utrikes och säkerhetspolitik som syftar till att arbeta fram förslag till olika nedrustningsinitiativ. Konfliktförebyggande institutioner ska upprättas inom ramen för både den europeiska och den globala säkerhetspolitiken. Militära interventioner i konflikter ska endast kunna ske på mandat av FN.

Mänsklig säkerhet. Ändra EU:s säkerhetsagenda från militär och territoriell säkerhet till mänsklig säkerhet: att människor ska leva varje del av sitt liv i social och ekonomisk trygghet, i en hälsosam miljö samt frihet från övervakning, våld och förtryck. EU ska stödja demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i sin omvärld och upphöra med samarbeten kring militarisering och upprustning, samt utöva påtryckningar i den globala politiken för att FN-resolutioner för fred och rättvisa implementeras och efterlevs.

NATO. Kärnvapenalliansen NATO styrs i praktiken av USA, ett land som ensamt står för 40% av världens militära utgifter. Som bara de senaste två decennierna har lett krig som resulterat i 4,5 miljoner människors död och som försatt närmare 40 miljoner människor på flykt. Vi vill avbryta EU:s strategiska partnerskap med NATO, som inte bidrar till mer säkerhet i världen utan till ökad kapprustning och en mer hotfull värld. Vi ska verka för att EU ska bli en kärnvapenfri zon.

AI-reglering. EU behöver medverka till en global överenskommelse om att utreda riskerna och öka kunskapen om AI så att en e ektiv reglering av utvecklingen kan komma till stånd, inte minst vad gäller dödliga autonoma vapen, så kallade mördarrobotar. Den utveckling av AI som sker ska inte förstärka eller reproducera rasistisk eller annan diskriminering, och inte heller accelerera tillväxt, konsumtion, transporter och globala handelskedjor. Den ska istället främja de övergripande politiska värden och samhällsmål som Värdigt Liv driver.