Hoppa till innehåll

Miljö- och klimaträttvisa

EU utmålas ofta som en föregångsregion i klimatfrågorna, men sanningen är att vi exporterar en stor del av våra utsläpp genom att inte räkna med de utsläpp som orsakas av vår konsumtion någon annanstans. Vi lever mitt i jordens sjätte massutrotning av arter, där några av grundorsakerna är utbredning av bebyggelse och infrastruktur, ett industriellt jord- och skogsbruk som bygger på monokulturer och utarmning av jordens hälsa, samt utfiskning av haven. Historiskt sett bär Europa på en ofattbar skuld, genom den genomförda industrialisering som tillåtits växa fram på miljöns och klimatets bekostnad och som drabbat andra kontinenter oproportionerligt hårt. EU behöver ta ansvar på riktigt– vi behöver minska vår totala konsumtion, betala skadestånd till exploaterade och drabbade länder, förändra vår markanvändning och vårt energisystem och säkerställa att människors, djurs och övriga naturens rättigheter inte kompromissas med i processen. Samhället behöver decentraliseras till förmån för levande landsbygder och lokalsamhällen.

Vi driver:

Rättvis klimatomställning. Det klimatnödläge som EU-parlamentet utlyste 2019 måste omedelbart följas upp med ett konkret och radikalt politiskt handlingsprogram. Som inkluderar rättvis koldioxidbudget, snabbare utsläppsminskningar (där medlemsländernas konsumtion inkluderas), snabbavveckling av alla fossila subventioner, klimatskatter med utdelning till de som behöver det mest, klimattullar, minskad energianvändning, åtgärder för utvidgad lokal produktion av mat och förnybar energi, samt scenarier för en kontrollerad och rättvis ekonomisk nerväxt. Omställningen ska ske utifrån ett rättviseperspektiv och omfatta ekonomisk omfördelning både inom EU och globalt.

Biologisk mångfald. EU måste höja sina ambitioner och intensifiera arbetet för att gynna biologisk mångfald och naturrestaurering. Det nuvarande ställningstagandet från EU-parlamentet att minst 30 procent av EU:s land- och havsområden ska vara naturskyddade senast 2030 ska vara ett minimum. Dessa områden ska vara skyddade och därmed inte användas för jord- och skogsbruk. Undantag ska dock göras för verksamheter som är en bärande del i kulturer som är skyddade enligt EU:s ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, och för de verksamheter– exempelvis naturbete– som bidrar till förhöjda naturvärden.

Naturens rättigheter / Ekocid. Erkänn naturen som juridisk rättighetsbärare och gör miljömord/ekocid straffbart för såväl företag som stater.

● Radikal minskning av bilism och flygtrafik. EU ska minimera bilism och flygtrafik och rusta upp kollektivtrafiken. Vi bör stoppa stora vägprojekt, skapa bilfria städer, satsa på cykeltrafik och slopa subventioner till flygbränsle. Riktade bidrag bör införas för tåg och annan kollektivtrafik i hela EU till lägre pris för alla.

Hållbart och regenerativt skogs- och jordbruk samt ett stopp för nya gruvor. EU:s jord- och skogsbrukspolitik behöver läggas om från en industriell, storskalig, exportinriktad och kraftigt klimat- och miljöskadlig praktik till ett småskaligt och regenerativt brukande som återskapar levande matjordar med återställd biologisk mångfald. Omställningen ska innefatta omfattande lokala utbildningssatsningar samt att resurser tillgängliggörs för lokala nyetableringar av småskaliga jord- och skogsbruk. Återställande av våtmarker, införande av kontinuitetsskogsbruk och avveckling av allt kalhyggesbruk samt ett stopp för nya gruvor.

Djurrätt. Vi vill värna om djur på samma sätt som vi vill värna om all övrig natur på ett helt nytt sätt, nämligen genom att skapa lagar för djurens egna rättigheter. Tills dess att djurrättslagar inrättas måste den befintliga djurskyddslagen stärkas. Minimera handel och transporter av levande djur. Intensifiera arbetet mot antibiotikaresistens. Inför restriktivare fiskekvoter och fler skyddade havsområden. Minska produktion och konsumtion av alla animalier samt ge stöd för omställning till mer vegetabilisk matproduktion samt ekologisk och småskalig djurhållning.